Gizlilik Politikası Ve Kvkk Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

Melike Kapıcıoğlu Tasarım ve Dizayn Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Melie Jewelry”), mağaza veya www.meliejewelry.com  alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Melie Jewelry, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metnini dikkatinize sunar. 

Veri Sorumlusu

Unvanı             :   Melike Kapıcıoğlu Tasarım ve Dizayn Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres               :   Karanfil Cd. Alkaranfil Sk. No:4 Beşiktaş / İstanbul
İnternet sitesi  :   www.meliejewelry.com
Tel / Fax           :  0212 283 00 12 – 0212 283 00 35
MERSİS           :  0614 0558 8260 0016

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Alışveriş esnasında toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir: 

KVKK’nın 5/2/a maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve 5/2/ç maddesi kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve Melie Jewelry lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi, 

KVKK’nın 5/2/c maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Melie Jewelry’den aldığınız ürün ve/veya hizmetin ifası için ürün bedelinin ödenmesi ve kargo ile gönderim yapılması gibi gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Melie Jewelry tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Melie Jewelry web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik, tadilat ve yeniliklerin bildirilmesi, katılmanız halinde çekiliş vb. hususların gereğinin yerine getirilmesi,

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Melie Jewelry’nin etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi, 

KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Melie Jewelry’nin hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Melie Jewelry’nin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi, amaçları ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda anlaşmalı olunan kargo firmasına, gerektiği takdirde resmi mercilere ve www.meliejewelry.com alan adlı internet sitesi başta olmak üzere web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.  

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz halinde alışveriş esnasında yazılı olarak elektronik ortamda veya mağazalarımızdan alışveriş yaparken fiziki ortamda veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır. 

Kişisel Veriler Ne Kadar Süre ile İşlenmektedir?
 
Kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Melie Jewelry’nin ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda müşterilerimize ve ziyaretçilerimize ait kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir? 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, 

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.   

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,


Şirket’in Karanfil Cd. Alkaranfil Cd. No:4 Beşiktaş / İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,

Elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek,

Tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden aşağıda paylaştığımız elektronik posta adreslerine elektronik posta göndererek yapabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirdiği durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@melie.com.tr adresine elektronik posta yoluyla bildirebilirsiniz.

İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

Melike Kapıcıoğlu Tasarım ve Dizayn Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Karanfil Cd. Alkaranfil Cd. No:4 Beşiktaş / İstanbul
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: info@melie.com.tr